CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được Công Ty thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và sử dụng trong phạm vi và tuân theo các quy định của Chính Sách Quyền Riêng Tư.

 

a)      Phạm vi thu thập thông tin cá nhân;

 

-                      Thông Tin Được Người Dùng Cung Cấp: Công Ty nhận Dữ Liệu Người Dùng mà người dùng cung cấp cho Công Ty khi người dùng truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ SOLV. Thông tin mà người dùng có thể cung cấp cho Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, tiểu bang / thành phố cư trú, địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, ngày sinh, giới tính, số liên lạc / số điện thoại di động, chi tiết tài khoản ngân hàng, hình ảnh gần đây, hình ảnh chữ ký, mã số thuế và các tài liệu xác minh người dùng khác bao gồm danh tính và bằng chứng nhận dạng khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.  Người dùng đồng ý rằng Dữ Liệu Người Dùng của người dùng được cung cấp cho Công Ty là chính xác và không gây hiểu lầm, và người dùng sẽ cập nhật và thông báo cho Công Ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dữ liệu đó.

 

-                      Thông Tin Mà Công Ty Tự Thu Thập: Ngoài thông tin mà người dùng cung cấp cho Công Ty, Công Ty tự động thu thập một số thông tin nhất định về cách người dùng truy cập và tương tác với Nền Tảng và Dịch Vụ SOLV ("Thông Tin Sử Dụng"). Thông Tin Sử Dụng này là một phần quan trọng trong cách Công Ty cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Nền Tảng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ được cá nhân hóa hơn. Công Ty có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ Thông Tin Sử Dụng này liên quan đến Dịch Vụ SOLV.  Những công nghệ này có thể bao gồm cookie, bộ nhớ web của trình duyệt (ví dụ: HTML5), đèn hiệu web (web beacons) và các công nghệ tương tự. Có ba (3) loại Thông Tin Sử Dụng mà Công Ty có thể thu thập:

 

(a)               Thông Tin Thiết Bị. Đây là thông tin về cách người dùng truy cập Dịch Vụ SOLV,  như hệ điều hành, mẫu phần cứng, loại/phiên bản ứng dụng hoặc trình duyệt, và số định danh duy nhất được liên kết với thiết bị của người dùng.

 

(b)               Thông Tin Đăng Nhập. Có một số phần thông tin nhất định mà Công Ty tự động thu thập trong nhật ký hệ thống hoặc các tệp tương tự về cách người dùng tương tác với Dịch Vụ SOLV, chẳng hạn như tính năng nào người dùng truy cập hoặc nhấp vào. Thông Tin Đăng Nhập này cũng có thể bao gồm địa chỉ IP, cấu hình trình duyệt hoặc thiết bị, ngày và giờ truy cập và thông tin cookie.

 

(c)               Thông Tin Địa Điểm. Công Ty có thể sử dụng một số thông tin nhất định như địa chỉ IP của người dùng hoặc Thông Tin Thiết Bị hoặc Thông Tin Đăng Nhập để ước tính vị trí của người dùng (ví dụ: thành phố hoặc tiểu bang của người dùng). Công Ty cũng có thể yêu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vị trí trên thiết bị của người dùng (thường cung cấp chi tiết điểm truy cập GPS hoặc Wi-Fi) để nâng cao dịch vụ của Công Ty. Tuy nhiên, Công Ty sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vị trí này trên thiết bị của người dùng khi có sự đồng ý của người dùng.

 

-                      Thông Tin Thu Được Từ Chức Năng Đèn Hiệu Web Và Nút Bấm Của Bên Thứ Ba:  Công Ty có thể hiển thị nội dung của  bên thứ ba trên Nền Tảng, bao gồm cả quảng cáo của bên thứ ba. Nội dung của bên thứ ba có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các cơ chế khác để thu thập dữ liệu liên quan đến việc người dùng xem nội dung của bên thứ ba trên Nền Tảng. Ngoài ra, Công Ty có thể triển khai chức năng các nút bấm của bên thứ ba (chẳng hạn như nút "thích" hoặc "chia sẻ", nút truyền thông xã hội, v.v.) có thể hoạt động như đèn hiệu web ngay cả khi người dùng không tương tác với nút. Thông Tin Thu Được Từ Chức Năng Đèn Hiệu Web Và Nút Bấm Của Bên Thứ Ba được thu thập trực tiếp bởi các bên thứ ba này, không phải bởi Công Ty. Thông tin do bên thứ ba thu thập theo cách này phải tuân theo chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chính bên thứ ba đó.

 

-                      Thông Tin Từ Các Nguồn Khác: Nhiều tính năng của Công Ty dựa trên thông tin về người dùng mà Công Ty thu thập từ Đối Tác hoặc các bên khác, chẳng hạn như thông tin về người dùng liên quan đến thuế hàng hóa và dịch vụ, báo cáo thuế thu nhập, thông tin công ty của người dùng, v.v. từ hồ sơ được lưu giữ bởi cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi Đối Tác của Công Ty.

 

b)     Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Công Ty sử dụng Dữ Liệu Người Dùng với nhiều mục đích khác nhau khi cung cấp Dịch Vụ SOLV và điều hành doanh nghiệp của mình, bao gồm những mục đích sau:

 

-                      Để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của Dịch Vụ SOLV, để cung cấp các dịch vụ và thông tin mà người dùng yêu cầu, để trả lời các nhận xét và câu hỏi và mặt khác để cung cấp sự hỗ trợ cho Người Dùng, đồng thời xử lý và cung cấp các mục nhập và giải thưởng liên quan đến các chương trình khuyến mại có thể được cung cấp tùy từng thời điểm trên Nền Tảng.

 

-                      Để đào tạo,  giám sát chất lượng, và cho mục đích pháp lý và tuân thủ.

 

-                      Để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Người Dùng, để cải thiện Dịch Vụ SOLV và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới.

-                       

-                      Để liên hệ với người dùng cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng hoặc để gửi thông tin liên lạc, bao gồm cập nhật về các chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Công Ty và các bên thứ ba cung cấp và người dùng đồng ý nhận các thông tin liên lạc đó bằng cách đồng ý với các điều khoản này.

 

-                      Công Ty có thể sử dụng cookie và thông tin được thu thập tự động để: (i) cá nhân hóa Dịch Vụ SOLV, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin về người dùng để người dùng không phải nhập lại thông tin đó trong khi truy cập hoặc trong lần tiếp theo người dùng truy cập Nền Tảng; (ii) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh; (iii) giám sát và phân tích tính hiệu quả của Dịch Vụ SOLV và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (iv) theo dõi các chỉ số sử dụng trang web tổng hợp như tổng số Người Dùng, các tính năng được sử dụng và các trang đã xem; và (v) theo dõi các tương tác, nội dung gửi, trạng thái hoặc các hoạt động khác của người dùng trên Nền Tảng.

 

c)      Thời gian lưu trữ thông tin:

 

Công Ty sẽ không lưu giữ Dữ Liệu Người Dùng mà người dùng cung cấp lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà các thông tin đó có thể được sử dụng hợp pháp hoặc được yêu cầu theo Luật Áp Dụng. Khi hủy kích hoạt Tài Khoản của người dùng theo Điều Khoản Dịch Vụ, Công Ty sẽ ngừng sử dụng và lưu giữ bất kỳ Dữ Liệu Người Dùng nào để thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo Luật Áp Dụng.

 

d)     Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 

Trừ khi được mô tả trong Chính Sách này, Công Ty sẽ không tiết lộ Dữ Liệu Người Dùng dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng. Theo đây, người dùng đồng ý rằng Công Ty có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) trong các trường hợp sau:

 

-                      Đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà người dùng được cung cấp từ bên thứ ba, Công Ty cung cấp Dữ Liệu Người Dùng của người dùng cho những Người Dùng khác hoặc bên thứ ba để cho phép họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng thông qua Nền Tảng. Ngoài ra, Công Ty có thể chia sẻ Dữ Liệu Người Dùng của người dùng cho các Đối Tác mà Công Ty nhận một số dịch vụ nhất định liên quan đến Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ SOLV mà Công Ty cung cấp cho người dùng.

 

-                      Khi Công Ty cộng tác với các bên thứ ba để cung cấp hoặc cải thiện Dịch Vụ SOLV - Công Ty có thể làm việc với các bên thứ ba khác để cung cấp  phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì và các dịch vụ khác cho Công Ty. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập hoặc xử lý thông tin về bạn như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho Công Ty. Nói chung, Công Ty giới hạn thông tin được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết một cách hợp lý để họ thực hiện các chức năng của mình và Công Ty yêu cầu họ đồng ý bảo vệ tính bảo mật của thông tin đó.

 

-                      Là một phần của thay đổi công ty – Dữ Liệu Người Dùng của bạn có thể được tiết lộ và chuyển giao cho người mua, người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại, tài trợ bằng nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự nào, hoặc trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc tiếp quản, trong đó thông tin được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một trong những tài sản kinh doanh của Công Ty.

 

-                      Mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị - Công Ty có thể cung cấp một số thông tin tổng hợp, thu thập tự động hoặc phi cá nhân nhất định cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (i) tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (ii) cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (iii) để hỗ trợ các bên đó hiểu sở thích, thói quen và mô hình sử dụng của Người Dùng đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mại và/hoặc chức năng nhất định có sẵn thông qua Dịch Vụ SOLV.

 

-                      Vì lý do pháp lý - Công Ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Người Dùng của người dùng nếu được yêu cầu làm như vậy theo Luật Áp Dụng hoặc với thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ Luật Áp Dụng, theo lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của chính phủ, hoặc để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

 

-                      Với sự chấp thuận của người dùng  - Có thể có những bối cảnh hạn chế khác trong đó Công Ty chia sẻ các loại Dữ Liệu Người Dùng cụ thể với sự chấp thuận của người dùng.

 

e)      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, người dùng có thể liên hệ đơn vị thu thập và quản lý thông tin - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solv Việt Nam, địa chỉ trụ sở: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tại:  hotro@solv.vn hoặc điện thoại (028) 7100 1100 để được giải đáp.

 

f)       Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

 

Trong trường hợp cần tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, vui lòng truy cập https://solvvietnam.com và thực hiện chỉnh sửa tương ứng tại mục “Thông tin cá nhân”.